I Tarcze ścierne

Na każdym etapie postępowania ze ściernicą pamiętaj, że:

 • Ściernice są podatne na uszkodzenia mechaniczne.
 • Ściernice cienkie, także wzmocnione, są podatne na złamania.
 • Ściernice spełniają swoje zadanie dzięki temu, że pracują z dużymi prędkościami roboczymi. Pozostają więc narzędziami niebezpiecznymi, szczególnie jeśli są uszkodzone, nieodpowiednio zamontowane lub niewłaściwie użytkowane. Niewłaściwe obchodzenie się ze ściernicami może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się w pobliżu pracującej ściernicy.

Na poszczególnych etapach postępowania ze ściernicą należy zadbać o:

 • Prawidłowe przechowywanie ściernic.
 • Sprawdzenie ściernicy przed założeniem. Upewnij się, że ściernica nadaje się do odpowiedniego zastosowania.
 • Sprawdzić, czy dopuszczalna prędkość obrotowa ściernicy jest większa lub równa prędkości obrotowej wrzeciona maszyny. Nie można przekraczać dopuszczalnej prędkości podanej na ściernicy.
 • Sprawdzić, czy ściernica nie jest w widoczny sposób uszkodzona (pęknięcia, rysy, nadmierne wyszczerbienia i wykruszenia).
 • Sprawdzić ściernice ceramiczne testem na dźwięk (można również sprawdzać ściernice żywiczne).
 • Ściernicę zawiesić lub ustawić pionowo na drewnianym podłożu.
 • Obracając ściernicę opukać ją z obu stron młotkiem drewnianym (lub np. drewnianą rękojeścią innego narzędzia).
 • Ściernica powinna wydawać czysty, metaliczny odgłos (ściernica żywiczna wydaje dźwięk nieco bardziej przytłumiony).
 • Ściernica pęknięta wydaje dźwięk głuchy, szybko gasnący. Ściernic takich absolutnie nie można używać!

Montaż ściernicy na szlifierce:

 • Nie stosować niewzmocnionych ściernic na maszynach ręcznych.
 • Zadbać o odłączenie źródła zasilania maszyny.
 • Nie używać nadmiernej siły podczas nakładania ściernicy na wrzeciono maszyny. Otwór ściernicy musi być dopasowany suwliwie do wrzeciona, niedopuszczalne jest wciskanie jej siłą, jak i używanie na wrzecionach o luzie powodującym niecentryczne ułożenie ściernicy.
 • Stosować ściśliwe podkładki (np. kartonowe etykiety ściernicy) w kołnierzach mocujących.
 • Zamontować osłony ściernicy będące na wyposażeniu maszyny.
 • Postępować zgodnie z wszelkimi zaleceniami producenta maszyny odnośnie sposobu montażu i narzędzi montażowych.
 • Należy wykonać końcowe wyważenie ściernicy po jej zamontowaniu w zabieraku.

Przed przystąpieniem do pracy:

 • Dobrze umocować obrabiany przedmiot zapobiegając jego wyrwaniu lub zakleszczeniu się i zablokowaniu ściernicy.
 • Zadbać, aby odcinany fragment przedmiotu obrabianego
 • odginając się nie zakleszczył ściernicy.
 • Przewidzieć kierunek padania iskier oraz drobin materiału obrabianego, zapewnić by nie dokonały zapłonu, uszkodzeń mechanicznych lub nie stanowiły zagrożenia dla osób w pobliżu.
 • Stanowisko pracy zabezpieczyć ekranami przeciwiskrowymi.
 • Nie używać ściernic w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Po osiągnięciu pełnych obrotów przez maszynę odczekać minimum 30 sekund z rozpoczęciem pracy ściernicą – zarówno po zamontowaniu ściernicy nowej, jak i używanej.

Praca ściernicą:

 • Nie przykładać nacisku bocznego do ściernic tnących i pracujących powierzchnią czołową (nie próbować „zginać” ściernicy).
 • Zadbać o odłączenie źródła zasilania maszyny.
 • Nie dopuścić do zaciśnięcia lub zaklinowania ściernicy !!!
 • Nie wywierać nacisku na ściernicę podczas pracy szlifierką ręczną. Wystarczający nacisk zapewnia ciężar szlifierki.
 • Należy pracować właściwą powierzchnią roboczą ściernicy.
 • Zachować właściwy kąt roboczy przy szlifowaniu ściernicami typu 27 (powinien wynosić t250 - 350).

Zakończenie pracy:

 • Ściernica po wyłączeniu szlifierki powinna zatrzymać się samoistnie, nie stosować nacisku w celu wyhamowania ściernicy.
 • Odłożyć maszynę ręczną we właściwy sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia ściernicy (wskazane jest stosowanie odpowiednich wsporników).

Pamiętaj o ogólnych zasadach bezpieczeństwa podczas organizacji stanowiska pracy.

Zapewnić właściwą wentylację oraz zabezpieczenie przed pyłem podczas pracy ściernicą w pomieszczeniach.

Obszar roboczy musi gwarantować swobodę ruchów i bezpieczne operowanie maszyną.

Dbać o należyty stan techniczny szlifierki oraz przestrzeganie wskazań producenta.

Przestrzegać wskazówek informacyjnych i ostrzegawczych i ostrzegawczych podanych na narzędziach ściernych.

Dla bezpieczeństwa pracy ściernic szczególnie istotne są: stan mocowań ściernicy, łożysk wrzeciona, osłon ściernicy, kołnierzy mocujących.

Pozycja operatora musi gwarantować zachowanie równowagi i kontrolę nad położeniem szlifierki.

Należy stosować odzież ochronną, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony oczu i skóry przed iskrami i odpryskami, uszu przed hałasem oraz zabezpieczeń przed wdychaniem pyłu.

Nie należy stosować ściernicy w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Zorientuj się czy podczas pracy ściernicą nie zagrażasz osobom trzecim.

Pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka dla wszystkich operacji szlifowania. Pracownicy powinni mieć odpowiednie przeszkolenie z zakresu ich obowiązków.

I Tarcze diamentowe

 • Na każdym etapie postępowania z tarczą diamentową pamiętaj, aby:
 • Dobrać typ tarczy odpowiednio do ciętego materiału i parametrów maszyny (ilość obrotów/min., średnica wałka, moc).
 • Nie powiększać otworu mocującego tarczy.
 • Dokładnie i pewnie zamocować tarczę na maszynie zgodnie ze strzałkami kierunku obrotów. Przed montażem oczyścić wałek i dyski dociskające tarczę.
 • Dbać o należyty stan techniczny łożysk, wałka napędowego, dysków dociskowych i pierścieni redukcyjnych maszyny.
 • Cięcie rozpoczynać i kontynuować płynnie i powoli, nie naciskając na maszynę. Całkowicie wystarczający jest nacisk wynikający z ciężaru maszyny. Zbyt duży nacisk powoduje przyspieszone zużycie tarczy.
 • Ciąć tylko w linii prostej, nie przekrzywiać tarczy w stosunku do powierzchni cięcia, nie dopuszczać do zakleszczenia i do niekontrolowanego przemieszczania się materiału względem tarczy, pewnie zamocować cięty materiał.
 • Nie przekraczać dopuszczalnych prędkości i zalecanych głębokości cięcia. Głębsze cięcia wykonywać w kilku przejściach.
 • Zabrania się szlifowania bocznymi powierzchniami segmentów diamentowych tarcz.
 • Podczas cięcia na sucho tarcza musi być okresowo, łagodnie wycofywana w szczelinie, aby mogła bez obciążenia nabrać odpowiednich obrotów i samoczynnie schłodzić się.
 • Stosowanie tarcz do materiałów trących znacznie zmniejsza ich trwałość.
 • Stosowanie tarcz uniwersalnych do cięcia materiałów trących może powodować ich szybsze zużycie, natomiast do cięcia materiałów twardych może prowadzić do ich "stępienia" i przegrzania.
 • Przy cięciu materiału właściwego dla danej tarczy następuje samoistne "ostrzenie" się segmentów. W przypadku "stępienia" się tarczy (objawy: silne iskrzenie) należy tarczę "naostrzyć" poprzez przecięcie krótkiego odcinka w ściernym materiale (np. w piaskowcu).
 • Tarcze przeznaczone do pracy na sucho mogą być chłodzone w sposób ciągły wodą. Niedopuszczalne jest okresowe, krótkotrwałe schładzanie tych tarcz wodą podczas lub zaraz po zakończeniu ich pracy.
 • Przy stosowaniu tarcz przeznaczonych wyłącznie do pracy na mokro niedopuszczalna jest ich praca na sucho.
 • Przy cięciu na mokro stosować równomierny, niezbyt silny nacisk przy możliwie stałym posuwie i równomiernym, obfitym schładzaniu wodą; używać wyłącznie maszyn z transformatorem bezpieczeństwa.
 • Nie dopuszczać do cięcia luźnego podłoża lub podłoża wykonanego z materiału o innych własnościach niż materiał cięty.
 • Niedopuszczalna jest praca tarczą uszkodzoną, z rysami na dysku stalowym, nierównomiernie zużytą, z wykruszonymi segmentami.
 • Pracować wyłącznie w kasku, okularach ochronnych i ubraniu ochronnym, przestrzegać przepisów BHP.
 • Stosować wyłącznie maszyny z zalecanymi przez ich producentów osłonami tarcz.
 • Przy cięciu na sucho używać masek przeciwpyłowych i odkurzaczy odpylających.
 • Podstawą reklamacji nie może być tempo zużywania się segmentów tnących tarczy wynikające z: zastosowania do innego niż wskazany dla niej rodzaj materiału, szczególnych własności danego rodzaju materiału, stosowania niezalecanej prędkości i głębokości cięcia, złego stanu technicznego maszyny, nieodpowiedniej techniki cięcia.
 • Aby jakakolwiek reklamacja mogła być rozpatrywana, reklamowana tarcza musi posiadać co najmniej 50% wysokości segmentu diamentowego (części roboczej).
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się ze sprzedawcą.


 •